Podmínky užití

Podmínky pro přístup a užití webových stránek zspredklasteri.cz

Vlastníkem a provozovatelem stránkek zspredklasteri.cz (dále jen Webové stránky) je Základní a mateřská škola Předklášteří, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 1097, 666 02 Předklášteří (dále jen Provozovatel)

Souhlas a změna podmínek používaní

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit a upravit dle svého uvážení, proto je doporučeno pravidelně tyto podmínky kontrolovat a seznamovat se s možnými změnami.

Ochrana osobních údajů

Registrací na těchto webových stránkách uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Správcem získaných osobních údajů je Provozovatel.

Účelem získávání osobních dat je vytvoření ověřených uživatelských účtů pro získání oprávnění k prohlížení neveřejných fotogalerií z akcí školy a online přihlašování a odhlašování stravování.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje budou uloženy po dobu existence registrace na těchto webových stránkách.

Uživatel registrovaný na těchto webových stránkách má právo:

  • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
  • odvolat kdykoli souhlas (ukončit registraci na těchto webových stránkách), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Ukončením registrace se zároveň vymažou údaje o všech dětech registrovaných k dotčenému účtu.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.