Informace k nástupu dětí do MŠ

Informace týkající se provozu školy a ochrany zdraví v souvislosti s přítomností dětí v mateřské škole od 25. května 2020

Organizace vzdělávání

 • provoz školy se bude řídit stávajícím Školním řádem doplněným o metodický pokyn MŠMT Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020 – Metodický pokyn MŠMT pro MŠ

 • mateřská škola bude v provozu od 6,30 do 16,00 h pouze pro přihlášené děti

 • děti budou rozděleny do 2 tříd (Myšky a Medvídci), tyto skupiny budou po celou dobu docházky (dopoledne i odpoledne) neměnné a děti nebudou spolu v kontaktu

 • zákonní zástupci předají dítě učitelce před budovou mateřské školy, vstup do budovy jim nebude umožněn, není také možné se pohybovat po školní zahradě

 • zákonní zástupci musí před budovou mateřské školy dodržovat rozestupy 2 m a pohybují se vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

 • roušku, ve které přijde do mateřské školy dítě, si zákonný zástupce odnese s sebou

 • při vstupu do školy bude dětem měřena tělesná teplota (zvýšená teplota je 37,1°C a více) a vyhodnocen jejich momentální zdravotní stav, nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům onemocnění Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

 • děti budou do mateřské školy přicházet v době od 6,30 do 8 h, vyzvedávat je bude možné v době od 12,15 do 12,30 h nebo od 15 do 16 h

 • podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je vyplněné Čestné prohlášení s datem 25. 5. 2020, které lze vyplnit a poslat elektronickou formou (nutný je podpis) nebo předat v den nástupu vyučujícímu, bez čestného prohlášení nebude dítě přijato do mateřské školy

 • zákonný zástupce dítěte s alergií (senná rýma, pyl, atd.) zajistí Potvrzení od odborného lékaře – alergologa (druh alergie, období výskytu alergie)

 • děti si do mateřské školy přinesou: náhradní oblečení, přezůvky, holínky, pláštěnku, povlečení, pyžamo, jednu roušku v uzavíratelném pytlíku

 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

 • roušku, se kterou přijde dítě do mateřské školy, si zákonní zástupci odnesou při předávání s sebou

 • z epidemiologických důvodů je zakázáno vnášet osobní hračky, plyšáky na spaní

 • činnosti budou organizovány tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku, a to i v odpoledních hodinách

Hygienická specifika

 • děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

 • bude prováděno častější intenzivní větrání (minimálně 5 min. za hodinu)

 • dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla,..)

 • pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků Covid-19, bude umístěno do samostatné místnosti, zákonní zástupci budou kontaktováni a musí si dítě okamžitě z mateřské školy vyzvednout; ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo budou pobývat venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

Stravování

 • stravování bude zajištěno v běžné podobě (ranní přesnídávka, oběd, odpolední svačina) za zvýšených hygienických podmínek

 • pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, děti si jídlo a pití samy nenabírají

 • všechny děti přihlášené k docházce od 25.5. 2020 budou mít přihlášené i obědy, v případě, že dítě nastoupí později, je nutné informovat vedoucí školní jídelny p. Topinkovou (telefon: 731032897, e-mail: jidelna.mspredklasteri@seznam.cz) do 18. 5. 2020

 • v případě nepřítomnosti dítěte je stravu nutné odhlásit do 13 h předchozího dne: telefonicky: 731032897, e-mailem: jidelně.mspredklasteri@seznam.cz, v odhlašovacím systému na webových stránkách školy)

 • v případě náhlého onemocnění lze dítě odhlásit ze stravování do 8 h prvního dne nemoci

 • žádná strava nebude ze školní jídelny vydávána domů (obědy do jídlonosiče, odpolední svačinky)