Informace k nástupu žáků do ZŠ

Informace týkající se provozu školy a ochrany zdraví v souvislosti s přítomností žáků ve škole              od 25. května 2020

 

Organizace vzdělávání

 • Provoz školy se bude řídit stávajícím Školním řádem  doplněným o metodický pokyn MŠMT
  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020
  Metodický pokyn MŠMT  
 • Vstup do budovy školy bude povolen pouze žákům, nikoli zákonným zástupcům.
 • Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota a vyhodnocen jejich momentální zdravotní stav
 • Žáci mají zakázáno se shlukovat před budovou základní školy.
 • Provozní doba školy bude od 7:30 do 16:00 hodin.
 • Výuka bude probíhat každý pracovní den v době od 8:00 do 12:20 hodin. 
 • Ranní družina nesmí být poskytována.
 • Zájmové vzdělávání ve školní družině pro zájemce bude probíhat po obědě maximálně do 16:00 hodin (dle zájmu rodičů).
 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. Tyto skupiny budou po celou dobu
  docházky (dopoledne i odpoledne) neměnné.
 • Zájemci o tuto formu vzdělávání se musí závazně vyjádřit formou vyplnění dotazníku do 18. 5. 2020.
  Dodatečné přihlášení žáků po termínu 18. 5. 2020 již nebude možné.
 • Odpolední část pobytu ve škole je určena pouze žákům 1. – 3. ročníku.
 • Přítomnost ve škole bude dobrovolná, i nadále bude probíhat distanční forma výuky.
 • V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka ve výuce je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat třídního učitele.

Stravování bude možné využívat od 25. 5. 2020. Rodiče jsou povinní přihlásit dítě ke stravování do 18. 5. 2020.
V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny paní Janu Topinkovou Telefon:  731 032 897
e-mail: jidelna.mspredklasteri@seznam.cz

 

Povinnosti žáka

 • Dostavit se do školy ve stanovenou dobu.
 • Mít k dispozici minimálně dvě roušky, igelitový sáček na jejich uložení. ( V případě pobytu ve školní družině je potřeba ještě minimálně jedna rouška na odpoledne.)
 • Žák je povinen po příchodu do školy respektovat provozně – hygienická pravidla (dezinfekce rukou, dodržování rozestupů, přezouvání atd.), se kterými bude prokazatelně seznámen v den nástupu do školy.
 • V den nástupu předat vyučujícímu Čestné prohlášení s datem 25. 5. 2020 čestné-prohlášení
 • Čestné prohlášení lze vyplnit a poslat jen elektronickou formou (je nutný podpis) nebo předat v den nástupu vyučujícímu.
 • Bez čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

 

Povinnost zákonného zástupce žáka

 • Vyplnit čestné prohlášení do 25. 5. 2020.
 • Omlouvat nepřítomnost žáka.
 • Zajistit pro žáka minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.
 • V případě, že žák vykazuje zdravotní potíže, je zákonný zástupce povinen žáka okamžitě vyzvednout.

 

V případě dotazů či nejasností se zákonný zástupce obrací na ředitele školy Mgr. Ilona Krausová
Telefon: 549 413 360, 605 533 266, e-mail: reditelka@zspredklasteri.cz
Nejpozději do středy 20. 5. 2020 obdržíte podrobné informace týkající výuky, stravování a další organizační pokyny.

 

V Předklášteří dne 12. 5. 2020

Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy