Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022 se bude konat

v době od 2. do 16. května 2021 bez přítomnosti ve škole

Do tohoto data zákonný zástupce žáka vyplní a pošle poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy

Ředitelství

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří

nebo osobně předá ve škole

  • kopii rodného listu dítěte

  • kopii občanského průkazu či jiné doložení trvalého pobytu dítěte

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. jejíž součástí je potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

 

V Předklášteří dne 8. 3. 2021      Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k PV na školní rok 2021-2022

Pokyny MŠMT k zápisu do MŠ na školní rok 2021-22