Zápis do 1. třídy ZŠ

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Zápis žáků

do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 se bude konat

v době od 1. do 23. dubna 2021 bez přítomnosti ve škole

Do tohoto data zákonný zástupce žáka vyplní a pošle poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy

Ředitelství, Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří

nebo osobně předá ve škole

  • kopii rodného listu dítěte

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do základní školy

  • vyplněný Zápisní list

  • vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky (dle potřeby) a doporučení odkladu (dětský lékař a PPP popř. SPC)

V Předklášteří dne 8. 3. 2021    Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

 

Žádost o přijetí dítěte do základní školy

Zápisní list pro školní rok

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokyny MŠMT k zápisu do 1. třídy na školní rok 2021-22

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Kuliferdovo desatero