DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření, kdy není možná osobní přítomnost většiny předškoláků z celé MŠ. A k tomu je nutná spolupráce rodičů!

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

ABSENCE

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. Jednoduše řečeno, není důležité v jaké době dítě pracovní list vyplnilo, ale je důležité, že ho vyplnilo. Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci. Omlouvání absence je stejné jako při prezenční výuce, to znamená zápisem do Omluvného listu.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠ přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkách jednotlivých dětí, tak personálním a technickým možnostem MŠ.

  • On-line výuka synchronní – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na společném úkolu.

  • On-line výuka nesychronní – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávání.

  • Off-line výuka – k výuce není zapotřebí internet a digitální technologie, zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky a ve specifických případech i osobně.

  • Konzultace – cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem. Může jít o telefonické hovory, on-line chaty, e-maily nebo ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a vládních opatření.

U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dětmi.

U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní výuku déle než 30 min., pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačují 1 – 2 setkání učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. V případě skupinových hovorů je vhodné předškolní děti rozdělit do menších skupinek, ve kterých má konkrétní dítě více prostoru pro vlastní komunikaci a které umožňují lépe udržet jejich pozornost.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Těžiště vzdělávání spočívá především inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, např. tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové hry, společný poslech hudby atd..Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole. Na základě úrovně připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely deficitní oblasti. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem tedy bude nejen nabídka aktivit pro všechny, ale také individuálně cílených, které budou, co nejlépe odpovídat potřebám konkrétního dítěte.

HODNOCENÍ

Zpětnou vazbou pro učitele mohou být např. fotografie dítěte při činnostech, kresby, malby, vypracované pracovní listy nebo zprávy od rodičů.